Internáty v Mlynskej doline o krok bližšie k novej jedálni

Internáty v mlynskej doline
FOTO: UK v BA

Bratislava 16. novembra 2021: Pandemická situácia urýchlila rozhodnutie vedenia internátov a univerzity ponúknuť priestory internátnej jedálne Venza do verejnej súťaže s cieľom nájsť externého prevádzkovateľa. Pôvodná jedáleň ukončila prevádzku v júni 2021.

Na základe odporúčaní Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Univerzita Komenského v Bratislave realizovala obstarávanie formou verejnej súťaže. Predmetom zákazky bolo zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne (kompletné podklady k verejnej súťaži sú k dispozícii TU). Súťaž bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania, v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na webovej stránke a sociálnych sieťach. Ponuku tak mohli predložiť uchádzači z krajín Európskej únie, ktorí spĺňali podmienky účasti.

Uchádzači museli preukázať, že nemajú podlžnosti voči štátu (tzv. podmienky osobného postavenia), a doložiť referenciu vo výške minimálne 620 000 jedál za posledné tri roky ako dôkaz, že dokážu zabezpečiť poskytovanie požadovaných služieb. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najvyššia ponúknutá cena za prenájom celého predmetu zákazky za päť rokov.

Internáty v mlynskej doline
FOTO: UK v BA

Do verejnej súťaže sa zapojili traja uchádzači s tromi ponukami. Vyhodnocovať bolo možné len dve z nich, keďže tretia ponuka prišla po lehote; v zmysle zákona takúto ponuku nie je možné vyhodnotiť a systém ju nesprístupní. Komisia na vyhodnotenie ponúk v zložení troch zástupcov rektorátu, troch zástupcov internátov a troch zástupcov študentov* dňa 12. novembra vyhodnotila predložené ponuky a v zmysle zákona o tomto výsledku oboznámila uchádzačov a zverejnila ho v profile verejného obstarávateľa. Víťaznú ponuku vo výške 1 212 060,70 eur predložila spoločnosť Fit Food, s. r. o., ako druhá sa umiestnila spoločnosť TOMIR, s. r. o., s ponukou vo výške 636 600,00 eur.

„Prevádzkovanie veľkej internátnej jedálne vlastnými silami bolo pre univerzitu dlhodobo stratové. Gastro je špecifický sektor, preto sme sa rozhodli prenechať prevádzkovanie jedálne profesionálom. Súťaž sme propagovali všetkými možnými prostriedkami od tlačovej správy cez sociálne siete až po zverejnenie vo vestníku EÚ,“ povedal prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk. „Táto súťaž je ďalším dôkazom, že súčasné vedenie univerzity sa snaží postupovať maximálne transparentne a ekonomicky. Za rok 2020 nám jedáleň generovala stratu vo výške viac než pol milióna eur. Odteraz bude príprava jedál v rukách skúsených profesionálov a zároveň prinesie univerzite príjem z prenájmu,“ dodal.

Aktuálne plynie desaťdňová lehota od zverejnenia informácie o výsledku hodnotenia ponúk na podanie námietky. Následne predloží vedenie univerzity výsledok súťaže na najbližšie zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré sa koná dňa 15. decembra 2021. Ak senát návrh schváli, univerzita vyzve úspešného uchádzača na podpis zmluvy. Deň otvorenia novej jedálne bude závisieť od rozsahu rekonštrukčných prác, ktoré sa prevádzkovateľ rozhodne realizovať pred otvorením novej jedálne. Univerzita zároveň plánuje vytvoriť mechanizmus získavania spätnej väzby ku kvalite jedál na najväčších slovenských internátoch od študentov s cieľom monitorovať kvalitu a pestrosť stravy.

*Zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk:

za rektorát doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., predsedníčka komisie, doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., Mgr. Martin Dufala, PhD.;

za internáty Ing. Lenka Batková, Mgr. Mária Dadová, Ing. Ladislav Vanda;

za študentov Bc. Matej Gajdoš, JUDr. Filip Vincent, Bc. Ján Šutý.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom