Ochrana osobných údajov a cookies

Prevádzkovateľom internetového portálu:

 • damskajazda.sk

je spoločnosť Chez Mimi s.r.o., so sídlom Gorazdova 3418/22 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50847805, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 119380/B, ktorá prostredníctvom týchto webov poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na portáli a na webových stránkach sú určené na súkromné aj komerčné účely.

Pri prevádzkovaní vyššie uvedených portálov a poskytovaní služieb spracúvame vaše osobné údaje. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára do súťaže, registráciou na webe portálu, prihlásením sa na odber newslettera a/alebo vyjadrením vášho súhlasu s ich spracúvaním.

I. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za nasledovným účelom:

 • Odber informačného newslettra

Ak sa prihlasujete na odber spravodajského newslettra alebo požiadate o zasielanie newslettra pri registrácii do súťaže, spracúvame vaše osobné údaje za účelom zasielania newslettra a efektívnejšieho cielenia informačného obsahu na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Na základe poskytnutých informácií o vašom pohlaví, veku, regióne alebo vašich záujmoch sa budeme snažiť vyberať pre vás čo najrelevantnejší obsah spravodajského newslettra.

 • Registrácia blogu

V prípade, ak máte záujem využívať portál na účely vytvorenia a písania svojho blogu, vyplníte pri registrácii osobné údaje. Tieto osobné údaje budú použité na účely vašej registrácie a poskytovania tejto služby v súlade s jej podmienkami. Spracúvanie osobných údajov je založené na právnom základe zmluvného vzťahu medzi nami ako prevádzkovateľom a vami, spočívajúceho v poskytovaní predmetnej služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 • Registrácia členstva v premium klube alebo na webe a poskytovanie s tým súvisiacich služieb

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je používanie a trvanie konkrétnej služby prevádzkovateľa, ktorú požadujete alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Touto službou je napr. prístup k spoplatnenému obsahu, pričom spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia tejto služby a s tým súvisiacich úkonov (napr. fakturácia).

 • Účasť v súťaži

Ak sa zúčastňujete niektorej z našich súťaží, spracúvame vaše osobné údaje za účelom kontaktovania a odoslania výhry. Osobné údaje spracúvame tiež za účelom demografického vyhodnotenia účasti v súťažiach, na základe čoho môžeme v budúcnosti tvoriť kvalitnejšie a relevantnejšie súťaže. Jedná sa najmä o osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa bydliska a emailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, cookies. Tieto osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri prihlasovaní do súťaže.

 • Nákup v e-shope

V prípade nákupu akýchkoľvek produktov alebo služieb v e-shope portálu budú vaše osobné údaje spracúvané za účelom poskytnutia objednaného tovaru a služby, t. j. právnym základom je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 • Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné aj na účel plnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z GDPR, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

 • Uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa

Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť potrebné aj na účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú vymáhanie a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov a iné oprávnené záujmy v súlade s GDPR a zákonom.

II. Kategórie príjemcov osobných údajov

V prípade, ak vám budeme odosielať nejaký e-mail, tak budú vaše osobné údaje poskytnuté našej partnerskej firme, ktorá nám zabezpečuje hromadné rozosielanie mailov – ECOMAIL.CZ, s.r.o. Vychádzajúc z rámcovej zmluvy, partnerská firma nemôže vaše osobné údaje použiť na žiadne účely, ktoré nesúvisia s realizáciou kampaní pre portál.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci EÚ. Server prevádzkovateľa je umiestnený na území EÚ.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín, ani ho nezamýšľa uskutočňovať.

Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté, resp. sprístupnené subjektom poskytujúcim prevádzkovateľovi IT služby, služby vytvárania obsahu alebo doručovanie služby (v prípade nákupu tovaru v e-shope), pričom prevádzkovateľ pri výbere dodávateľov postupoval starostlivo tak, aby bola v čo najvyššej možnej miere zabezpečená ochrana vašich osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj osobám, ktoré v mene prevádzkovateľa uplatňujú a vymáhajú právne nároky prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania nárokov prevádzkovateľa; ďalej súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania nárokov prevádzkovateľa alebo plnenia povinností prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

III. Doba spracúvania osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle GDPR a zákona.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, tento súhlas sa udeľuje na dobu 10 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať.

IV. Práva dotknutej osoby

 • Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete váš súhlas kedykoľvek odvolať a prevádzkovateľ má povinnosť bezodkladne vaše osobné údaje z databázy odstrániť. Žiadosť o zrušenie Vášho súhlasu tiež môžete poslať poštou na našu adresu alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu: damskanews@gmail.com. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu noviniek či obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v spodnej časti emailu.

Ďalej máte najmä nasledovné práva:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR)
 • právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR)
 • a právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR)
 • Zároveň máte právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • V prípade uplatnenia niektorého z práv garantovaných GDPR je možné prevádzkovateľa kontaktovať poštou na adrese Chez Mimi s.r.o., so sídlom Gorazdova 3418/22 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto alebo elektronicky na e-mailovej adrese: damskanews@gmail.com

V. Cookies

Webové portály používajú trvalé súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení od momentu, keď navštívite webovú stránku. Viac info k cookies (preklik): https://www.aboutcookies.org/

Špecifikácia nami využívaných súborov cookies je nasledovná:

 • súbory cookies hostiteľskej domény sú súbory cookies ukladané našou webovou stránkou, ktorú si práve prezeráte. Prečítať ich dokáže iba naša webová stránka. Okrem toho môže naša webová stránka využívať externé služby, ktoré takisto ukladajú svoje vlastné súbory cookies – ide o súbory cookies tretej strany (zoznam nižšie).
 • trvalé súbory cookies, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači, a ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky nevymažú.

Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely základného merania jej návštevnosti a vytvárania personalizovanej reklamy, čo nám umožňuje uľahčiť následné poskytovanie služieb a zlepšovať užívateľské prostredie. Používanie súborov cookies nám pomáha posudzovať záujem o našu webovú stránku a relevantnosť jej obsahu.

Právny základ spracúvania osobných údajov je založený na čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Vy sami môžete rozhodnúť o tom, či a ako bude naša webová stránka tieto súbory cookies používať. Ponuku na využívanie súborov cookies môžete odmietnuť, a to celkom alebo sčasti, alebo môžete s používaním cookies súhlasiť celkom alebo sčasti. Už uložené cookies vo Vašom zariadení môžete odstrániť alebo deaktivovať v nastaveniach vo Vašom webovom prehliadači. Nastavením Vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek zabrániť ďalšiemu ukladaniu súborov cookies do Vášho zariadenia a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

 • Nevyhnutne nutné
 • Prevádzkové
 • Funkčné
 • Reklamné

Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou

 • si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami
 • si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby
 • zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
 • zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou

 • získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
 • zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVAME na to, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
 • poskytujeme našim partnerom informácie, že ich webové stránky navštívil taktiež jeden z našich návštevníkov. Sem napríklad patria údaje o zakúpenom produkte. Na základe týchto informácií môžu partneri svoje stránky vylepšovať, ale používanie týchto informácií k následnej reklame majú prísne zakázané
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
 • testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies –  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
 • si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
 • zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený
 • môžeme vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorí vám potom môžu prostredníctvom našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne na poskytovanie služieb, produktov alebo funkcií.

Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou

 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok
 • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať

Informácie z cookies sú prístupné prevádzkovateľovi našej webovej stránke resp. spoločnosti, ktorá ju vytvorila. Rovnako sa na našej webovej stránke zobrazuje obsah od externých poskytovateľov, a to od spoločností Google a Facebook. Na zobrazenie obsahu poskytnutého tretími stranami musíte najprv súhlasiť s ich osobitnými podmienkami používania, ktoré zahŕňajú aj politiku používania súborov cookies.

Návody na vymazanie cookies: